LOADER
Menu
klimatilpasning

Vi er valgt til at beskytte Dragørs kyst

Realise er med i et rådgiverteam bestående af
Schønherr A/S, Orbicon/WSP, NATOUR Climate, Research, Development & Design og Almenr Ap, som skal komme med et bud på udvikling af Dragør Kommune som en klimarobust Kystkommune. Realise er konsulent i teamet med ansvar for den økonomiske plan.

Dragør Kommune som klimarobust kystkommune

Risikoen for oversvømmelse stiger i de kommende år i takt med de forventede klimaforandringer. Dragør Kommune ligger lavt i landskabet og er en del af de ti områder, som staten og EU har udpeget som sårbare over for havvandstigninger og stormflod. Med støtte fra Realdania og Miljø- og Fødevareministeret har Dragør Kommune besluttet at igangsætte arbejdet med en – på den ene side – konkretiseret og – på den anden side – strategisk udviklingsplan for “Den robuste kystkommune”. Målet er at kunne tilpasse kystbeskyttelsen af Dragør til fremtidens klima.

Parallelkonkurrence

Der er tale om en parallelkonkurrence udskrevet af Dragør Kommune og Realdania der løber frem til august 2020. Tre rådgiver hold er valgt til at deltage i parallelkonkurrencen:

 • Arkitema K/S og COWI A/S
 • GHB Landskabsarkitekter A/S med Hele Landet ApS, CORNELIUS VÖGE ApS og Tyréns A/S
 • Schønherr A/S med Orbicon/WSP, NATOUR Climate, Research, Development & Design og Almenr ApS

Mere information

For mere information om parallelkonkurrencen se her:

https://realdania.dk/nyheder/2020/02/dragoer-havvand-210220

https://www.dragoer.dk/vores-kommune/en-kommune-i-udvikling/diger-i-dragoer-den-klimarobuste-kystkommune/

Klimatilpasning er ikke bare klimatilpasning!

Klimaet ændrer sig. Risikoen for oversvømmelser på grund af skybrud eller stormflod bliver større i fremtiden. Det er et faktum. Det er ikke mange år siden, at stormene Allan, Bodil og Carl skabte omfangsrige skader i Danmark, der kostede mange hundrede millioner kroner i efterfølgende skadesudbedringer. Svaret på ændringer i klimaet er klimatilpasning. Men klimatilpasning er ikke bare klimatilpasning!

Partner i Realise ApS Martin Elmegaard Mortensen siger:

”Klimatilpasning er ikke bare klimatilpasning fordi klimatilpasning er ikke kun et spørgsmål om at reducere skadesomkostningerne i tilfælde af skybrud og stormflod. Det er også en mulighed for nytænke og sammentænke klimatilpasning med tiltag med bredere lokaløkonomiske og samfundsøkonomiske formål, der kan skabe nye positive gevinster, der alt andet lige ikke ville være skabt. Klimatilpasning kan have flere formål, hvor det vigtige er, at investeringens gevinster for borgere og erhvervsliv overstiger investeringens omkostninger”.

Klog og smart klimatilpasning

Ved at klimatilpasse klogt og smart kan følgende gevinster hentes:

 • Øgede ejendomspriser, øget grundskyld, øget sundhed som følge af etablering af rekreative arealer ifm. LAR (lokal afledning af regnvand) løsninger.
 • Øget turisme som følge af sammentænkning af kystsikring og turisme i form af forøget attraktivitet i for tiltrækning af turister.
 • Reduktion af anlægsomkostninger til klimatilpasning med sammentænkning med andre anlægsprojekter, hvor man skal i jorden.
 • Når vi i Danmark har høstet de gode erfaringer med klimatilpasning, vil vores løsninger formentlig kunne sælges til andre lande, der ønsker at klimatilpasse. Vores løsninger kan med andre ord blive en eksportvare.
 • I Danmark vil klimatilpasning bliver en intern konkurrenceparameter for bosætning. Med andre ord vil kommuner der har klimatilpasset stå bedre i kampen om nye borgere.

Realise og klimatilpasning

I Realise kan vi hjælpe kommuner og forsyningsselskaber med at foretage de nødvendige økonomiske beregninger som beslutningsgrundlag for klimatilpasning:

 • Cost-Benefit i samfundsøkonomisk perspektiv
 • Cost-benefit i budgetøkonomisk perspektiv på
 • Statistik- og dataanalyse
 • Værdisætning af gevinster ved klimatilpasning

Partner Martin Elmegaard Mortensen har været personligt involveret i en lang række projekter, hvor klimatilpasningens økonomiske effekter har været centrale, bl.a.:

 • Klimatilpasning af Nykøbing Sjælland.
 • Investeringsredegørelse for klimatilpasning i København.
 • Model til værdisætning af grønne områders effekt på ejendomspriser, grundskyldsskatter, sundhed og omsætning i detailhandel i København.
 • Caseberegninger: Værdisætning af grønne områder i København.
 • Værdisætning af Nansensgade i Odense
 • Værdisætning af byfornyede ejendomme i København
 • Værdisætning af ejendomme med gårdhaver i København
 • Stormflodssikring af Roskilde inderfjord og Jyllinge Nordmark.

For nærmere information kontakt:

Martin Elmegaard Mortensen på mobil 2256 5661 eller på e-mail: [email protected] Få nyheden ud:

Martin Elmegaard Mortensen taler om klimatilpasningens økonomiske effekter på workshop for kommuner hos Orbicon

Klimaet ændrer sig. Risikoen for oversvømmelser på grund af skybrud eller stormflod bliver større i fremtiden. Det er et faktum. Det er ikke mange år siden, at stormene Allan, Bodil og Carl skabte omfangsrige skader i Danmark, der kostede mange hundrede millioner kroner i efterfølgende skadesudbedringer. Det store spørgsmål i kommunerne er, om det kan svare sig at investere i klimatilpasning. Kommer investeringerne tilbage til borgene og virksomhederne i form af sparede skadesomkostninger? Med andre ord. Er det økonomisk rentabelt at investere i klimatilpasning?

Læs videre