LOADER
Menu
Nyheder
75 Opslag

Investeringer i turisme handler især om arbejdspladser og skatteindtægter

Af Brian Gardner Mogensen og John Hird

Vi mærker tydeligt, at stadig flere virksomheder, institutioner, fonde, kommuner og destinationer efterspørger beregninger på de samfundsøkonomiske effekter af investeringer i turismen. Det gælder både investeringer, der allerede er gennemført og investeringer, der påtænkes gennemført. Vi – Kvistgaard+HIRD og Realise – har sammen udviklet modellen The Business of Place®, som netop sætter fokus på og beregner effekterne af investeringer i f.eks. en turistattraktion, en lystbådehavn, et hotelprojekt singanitropin, ferielejligheder, events eller noget helt, helt andet.

En turistattraktion er ikke bare en turistattraktion

Sagen er den, at en turistattraktion jo ikke bare er en turistattraktion, og en ny lystbådehavn er meget mere end blot en lystbådehavn. Begge er de eksempler på investeringer i relation til turismen. Investeringer, der spiller en vigtig rolle i det samfundsøkonomiske regnskab i f.eks. en kommune eller en destination. Dette uanset det er offentlige, private eller institutionelle investorer, der står bag en given investering.

Og ja, vi ved godt, at der selvfølgelig er stor forskel på en turistattraktion eller et museum, hvor gæsterne betaler entré, og en lystbåde­havn – eller et nyanlagt torv i en kystby – hvor det er gratis at nyde den gode stemning.

Lystbådehavnen, turistattraktionen og torvet har dog det til fælles, at de tiltrækker danske og uden­landske gæster, der bruger penge. De skaber med andre ord arbejdspladser – direkte og indirekte. Og netop arbejdspladser er altafgørende, når vi taler om bosætning og dermed også, når vi taler om blandt andet kommunale skatteindtægter. Men gæsterne bruger ikke bare penge, de skaber også det liv og den atmosfære, der gør det spændende at opholde sig på f.eks. et hyggeligt torv. De skaber det liv, der betyder, at endnu flere mennesker besøger torvet.

Samfundsøkonomiske effekter

Det er naturligvis meget værdifuldt at kende de samfundsøkonomiske effekter af såvel tidligere som fremtidige investeringer. Det gælder i forhold til f.eks. en seværdighed, et hotel, en event, lystfiskerfaciliteter, et mountainbikespor, en certificeret vandrerute, et museum, en ny beplantning, en sammentænkning af klimatiltag og rekreative formål eller et helt nyt byrum. Et indgående kendskab til de samfundsøkonomiske effekter af en investering er lig med god forretningssans og respektfuld anvendelse af eksempelvis skattepenge, fondsmidler eller en investorgruppes midler. Samtidig kan de samfundsøkonomiske effekter være et værktøj til politisk prioritering, hvor det lægges til grund, hvilke direkte og indirekte effekter en investering har på især arbejdspladser og skatteindtægter. 

Realise og Kvistgaard+HIRD er eksperter i at beregne en investerings økono­miske betydning for et samfund. Vi arbejder som udgangspunkt med at beregne effekterne af en given investering i forhold til beskæftigelse, produktion, bruttoværditilvækst og skatteindtægter. Men vi ser også nærmere på en investerings afledte effekter. For der gemmer sig altid spændende perspektiver bag de tal, vi beregner. Vi arbejder med mennesker, der jo påvirkes og måske endda inspireres af nye investeringer. Måske bliver både borgere og gæster gladere, måske får stedet et bedre image og måske øges stedets tiltrækningskraft og dermed attraktivitet. Derfor spørger vi altid: Hvad gør en investering ved stedet set fra gæsterne og de lokales perspektiv?

Udvalgte projekter

Vi har siden 2016, hvor vi udviklede The Business of Place® sammen og hver for sig arbejdet med en række projekter, hvor formålet har været at kaste lys på de samfundsøkonomiske effekter af investeringer i turismen bl.a.:

Værdien af renere badevand

Udvikling og anvendelse af samfundsøkonomisk model til beregning af effekterne af renere bade­vand på ejendomsværdier og turismeomsætning.

Kunde: Kalundborg Forsyning

Det Nationalhistoriske Museum – Frederiksborg Slot

Beregning af de negative samfundsøkonomiske effekter forbundet med et evt. fremtidigt fald i antallet af turister, der besøger Frederiksborg Slot i Hillerød. Fokus på antal arbejdspladser og kommunale skatteindtægter.

Kunde: Det Nationalhistoriske Museum – Frederiksborg Slot

Oplevelsescenter Svend Gønge

Udarbejdelse af mulige udviklingsscenarier med tilhørende beregning af de samfundsøkonomiske effekter i forhold til f.eks. antal besøgende, jobskabelse og kommunale skatteindtægter.

Kunde: Vordingborg Kommune

Museum Salling – Spøttrup Borg

Udarbejdelse af business case for den fremtidige udvikling af Spøttrup Borg – baseret på bl.a. antal besøgende, omsætning og kommunale skatteindtægter.

Kunde: Fonden Spøttrup Studegaard

VM i Middelalderkampsport

Undersøgelse af effekterne af VM i Middelalderkampsport på Spøttrup Borg på omsætning, arbejdspladser og skatteindtægter.

Kunde: Rødding 2020

Riverfisher Denmark

Udvikling og anvendelse af samfundsøkonomisk model til beregning af de lokaløkonomiske effek­ter af projektet Riverfisher ved Karup Å og Skjern Å.

Kunde: Riverfisher / Herning Kommune

Korsør Lystbådehavn

Beregning af de samfundsøkonomiske effekter af en ny helhedsplan for Korsør Lystbådehavn.

Kunde: Slagelse Kommune

Salling Aqua Park

Samfundsøkonomisk analyse af effekterne på bl.a. omsætning, arbejdspladser og kommunale skatteindtægter ved realisering af Salling Aqua Park i Glyngøre.

Kunde: Skive Kommune

Vandsportscenter i Halskov Færgehavn: Samfundsøkonomisk analyse af effekter ved etablering af et nyt vandsportscenter inklusive overnatningsfaciliteter i form af hotel og husbåde. Fokus på bl.a. arbejdspladser og kommunale skatteindtægter.

Kunde: Slagelse Kommune

Kabelbane over Vejle Fjord: Beregning af bl.a. indtægtsgrundlaget i forbindelse med business case for en ny kabelbane ved badestranden Albuen i Vejle.

Kunde: Vejle Kommune

Konvertering til fjernvarme – samfundsøkonomisk beslutningsgrundlag

Er du et fjernvarmeselskab og har du besluttet/eller planlægger at igangsætte et konverteringsprojekt er Realise leveringsdygtig i det samfundsøkonomiske beslutningsgrundlag.

Samfundsøkonomi til fjernvarmeprojekter

Realise leverer et professionelt og uvildigt økonomisk beslutningsgrundlag til investeringer i fjernvarmeprojekter i form af:

  • Samfundsøkonomi
  • Selskabsøkonomi
  • Brugerøkonomi

Realise leverer et økonomiske grundlag, der lever

Levitra Generico 10 Mg Precio

op til Energistyrelsens “Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet”, 2018.

Der regnes på investeringsomkostninger, brændselspriser, CO2-kvotepris,
samfundsøkonomisk kalkulationsrente, forventet levetid for investeringerne m.v. ligesom konverteringsprojektets miljømæssige eksternaliteter tages i regning.

Fjernvarmeprojektets samfundsøkonomiske værdi sammenholdes med den samfundsøkonomiske værdi af dagens situation f.eks. naturgas og et realiserbart alternativ f.eks. varmepumper.

Nedenfor er vores ydelser sammenfattet.

Samfundsøkonomi
FormålDen samfundsøkonomiske analyse har til formål systematisk at vurdere omkostninger og gevinster ved et fjernvarmeprojekt.
ResultatDen samfundsøkonomiske analyse viser projektets nutidsværdi, som er lig med den tilbagediskonterede værdi af de omkostninger og gevinster som forventes i projektets levetid for samfundet.
Selskabsøkonomi
FormålDen selskabsøkonomiske analyse har til formål at undersøge fjernvarmeprojektets effekt på selskabsøkonomien i fjernvarmeselskabet. Herunder at afdække spørgsmål i tilknytning til ændringer i takster samt omfanget af tilsluttede husstande.
ResultatDen selskabsøkonomiske analyse (business casen) viser projektets samlede økonomi set fra fjernvarmeselskabets perspektiv.
Brugerøkonomi
FormålDen brugerøkonomiske analyse har til formål at undersøge brugerens økonomi i forhold til en realistisk alternativ energikilde, herunder om der er et økonomisk incitament for at skifte til fjernvarme?
ResultatResultatet af den brugerøkonomiske analyse viser, hvordan den varmepris, som brugerne skal betale, varierer mellem de undersøgte alternative

Mere information

Realise har mangeårig erfaringer med samfundsøkonomiske analyser med investeringsprojekter indenfor infrastruktur, klima og energi og er leveringsdygtige i den nødvendige kvalitet og den konkurrencedygtige pris.

For nærmere information kontakt:

Klimatilpasning og samfundsøkonomi

Realise leverer et uvildigt og retvisende samfundsøkonomisk beslutningsgrundlag i alle former for klimatilpasningsprojekter. Dette uanset der er fokus på løsninger mod skybrud, højvande, stormflod eller højtstående grundvand.

25 års erfaring med de samfundsøkonomi og klimatilpasning

De to partnere i Realise Martin Elmegaard og Brian Gardner Mogensen har tilsammen 25 års erfaring med at arbejde med det samfundsøkonomiske beslutningsgrundlag i klimatilpasningsprojekter.

Igennem årene har hgh kaufen deutschland Martin Elmegaard og Brian Gardner Mogensen været involveret i en lang række forskellige klimatilpasningsprojekter. Projekter med udfordringer i tilknytning til skybrud, stormflod/højvande og højtstående grundvand.

Det være sig f.eks. klimatilpasningsprojekter mod stormflod og højvande i clen kur Dragør og Den Sjællandske Nordkyst, Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderfjord. Det være sig klimatilpasningsprojekter mod skybrud i hele København og Nykøbing Sjælland. Det være sig klimatilsplasningsprojekter mod højtstående grundvand i Sunds, Herlev, Odense og Aarhus.

Uanset type af klimatilpasningsprojekt har opgaven været, at identificere forholdet mellem omkostninger til løsninger overfor værdien af sparede skadesomkostninger. Med andre ord om løsningen er samfundsøkonomisk rentabel? Med andre ord svaret på om det samfundsøkonomisk kan betale sig at investere i en konkret klimaløsning.

Merværdier i klimatilpasning

Den kloge klimatilpasning kan føre til merværdier, der kan føre til en anden finansiering end den nuværende, hvor klimatilpasning finansieres af dem, der opnår de sparede skadesomkostninger – grundejerne.

Dette kan f.eks. gøre sig gældende i klimatilpasningen langs de udsatte danske kyster, hvis der kan skabes løsninger, der kombinerer selve beskyttelsen mod stormflod/højvande med udvikling i form af f.eks. ferielejligheder, hoteller, restauranter, oplevelsescentre m.v.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i at høre mere om de ydelser som Realise kan præstere i tilknytning til klimatilpasning og samfundsøkonomi så kontakt: