LOADER
Menu
Nyheder
68 Opslag

Overfladenært grundvand: En samfundsøkonomisk analyse

KL og DANVA udfører over sommeren 2020 en samfundsøkonomisk analyse af tab og gevinster, ved kollektive løsninger på de problemer der kommer som følge af overfladenært grundvand.

Stigende grundvand

Stigende grundvand er et problem for mange husejere og det vil vokse med mere nedbør. Når grundvandet kommer helt op i overfladen, forandrer det vores landskab, terræn samt levevilkår og det kan i sidste ende medføre store tab. Den enkelte lodsejer skal sikre sin grund og værdier, men erfaringen viser, at det i praksis kan være umuligt for den enkelte grundejer. I nogle tilfælde heller ikke økonomisk og samfundsmæssigt fornuftigt.

Lovhjemmel

Efter gældende regler har vandselskaber og kommuner ikke hjemmel til at varetage opgaven og kan derfor ikke overtage ansvaret for at løse problemerne. Derfor er der et stort behov for at lovgivningen indrettes, så problemerne med overfladenært grundvand kan løses på en hensigtsmæssig måde for borgerne/grundejerne, kommunerne og vandselskaberne.

Projektpartnere

KL og DANVA sammen med HOFOR, Vandcenter Syd, Herning Vand, Aarhus Vand og 4 kommuner, udarbejder nu en samfundsøkonomisk analyse som skal belyse tab og gevinster ved etablering af løsninger til håndtering af højtstående grundvand. De fire vandselskaber designer tekniske løsninger og laver beregninger på anlægs- og driftsudgifter for fire områder, hvor problemerne er åbenlyse.

Kouno og Realise

Kouno og Realise bidrager til arbejdet: For det første skaber vi en systematik for dataindsamling fra de tekniske løsninger og økonomien forbundet med dem. For det andet opgør vi de samfundsøkonomiske gevinster, når hyppighed og omfang af skader  begrænses – selv i en tid med stigende grundvand og mere nedbør. Projektet er vigtigt, fordi det kan belyse om, og i hvilket omfang, de fælles/kollektive løsninger kan give en samfundsmæssig gevinst. Vi ser frem til samarbejdet.

Realise bidrager til nyt Radisson Red hotel i Aarhus

Realise har bidraget med identificering af markedsunderlaget for det nye Radisson Red hotel i Aarhus, der er det første af sin slags i Skandinavien. Realise har undersøgt efterspørgslen efter hotelværelser i Aarhus.

Radisson Red Aarhus

Radisson Red Aarhus er det første af sin art i Skandinavien og er placeret i en eksisterende bygning i Rådhusgården med udsigt over blandt andet Rådhuspladsen, Musikhuset og Aros Kunstmuseum. Hotellet omfatter 78 store designværelser, moderne møde- og begivenhedsfaciliteter, et motionscenter, bar og restaurant.

Radisson Red Aarhus er realiseret i et samarbejde med investor og udvikler Niels Albertsen og European Hotel Group der har været ansvarlig for at tiltrække en international hoteloperatør – Radisson Hotel Group. Rådgivere er MOE A/S og Luplau & Poulsen ApS.

For mere information om Radisson Red Aarhus: https://www.europeanhotelgroup.com/Project_1

I 2016 åbnede det første Radisson Red i Bruxelles. I dag har kæden 12 hoteller repræsenteret i verden.

Markedsanalyse og business case

Realises kernekompetencer i tilknytning til hotelprojekter er udarbejdelse af en professionel uvildig markedsanalyse samt opstilling af en retvisende business case som led i tilvejebringelse af et beslutningsgrundlag for et hotelprojekt.

For nærmere information om Realises ydelser kontakt Partner Brian Gardner Mogensen på tlf. 60522561 eller e-mail: [email protected]

Ingen grund til gætværk i byplanlægningen

Hvor mange m2 boliger og hvilke typer boliger bliver der behov for i fremtiden? Hvor mange m2 erhverv og hvilke typer erhverv bliver der behov for i fremtiden? Disse spørgsmål er afgørende at kunne svare på, når der planlægges for nye bolig- og erhvervsarealer i kommunerne. Realise er leveringsdygtig i et professionelt, uvildigt og retvisende grundlag, der sikrer en optimal arealanvendelse.

Med den “rigtige” arealanvendelse realises salg af byggeretter

Hvad er den “rigtige” arealanvendelse? Det er når en kommune udlægger et areal til f.eks. nye tæt-lav boliger som efterfølgende realiseres i form af at byggeretterne sælges, boligerne opføres og mennesker flytter ind. Det er det med andre ord, når der er et match mellem hvad markedet efterspørger og hvad arealer udlægges til, siger Martin Elmegaard Mortensen Partner i Realise.

Omvendt er der tale om “forkert” arealanvendelse, hvis der udlægges arealer til f.eks. etagebyggeri i lejeboliger og det efterfølgende ikke realiseres, men det viser sig, at efterspørgslen på lige præcis det areal er f.eks. kontorerhverv. Med andre ord er der her ikke et match mellem efterspørgslen i markedet og arealanvendelsen, siger Martin Elmegaard Mortensen.

Hvordan identificeres den rigtige arealanvendelse?

Realise er leveringsdygtig i professionelle, uvildige og retvisende absorberingsanalyser af efterspørgslen efter m2 til boliger og erhverv og typen af boliger og erhverv.

Med afsæt i forudsætninger baseret på den historiske udvikling samt de forhold der påvirker efterspørgslen efter grundarealer til boliger og erhverv kan Realise skabe et kvalificeret grundlag for hvor mange m2 der kan forventes at blive behov for de kommende år til:

  • boliger
  • kontorerhverv
  • produktionserhverv
  • detailhandel
  • restaurationer, caféer m.v
  • sociale institutioner (skoler, børnehaver m.v.)

Realise tilbyder udover absorberingsanalyser:

  • at foretage beregninger af de samfundsøkonomiske effekter på antal nye arbejdspladser, antal nye borger og disses påvirkning af de kommunale skatteindtægter af arealudviklingsprojekter.

For nærmere information

For nærmere information om Realises ydelser kontakt:

Martin Elmegaard Mortensen på 22565661 eller e-mail: [email protected]