LOADER
Menu
Nyheder
66 Opslag

Ingen grund til gætværk i byplanlægningen

Hvor mange m2 boliger og hvilke typer boliger bliver der behov for i fremtiden? Hvor mange m2 erhverv og hvilke typer erhverv bliver der behov for i fremtiden? Disse spørgsmål er afgørende at kunne svare på, når der planlægges for nye bolig- og erhvervsarealer i kommunerne. Realise er leveringsdygtig i et professionelt, uvildigt og retvisende grundlag, der sikrer en optimal arealanvendelse.

Med den “rigtige” arealanvendelse realises salg af byggeretter

Hvad er den “rigtige” arealanvendelse? Det er når en kommune udlægger et areal til f.eks. nye tæt-lav boliger som efterfølgende realiseres i form af at byggeretterne sælges, boligerne opføres og mennesker flytter ind. Det er det med andre ord, når der er et match mellem hvad markedet efterspørger og hvad arealer udlægges til, siger Martin Elmegaard Mortensen Partner i Realise.

Omvendt er der tale om “forkert” arealanvendelse, hvis der udlægges arealer til f.eks. etagebyggeri i lejeboliger og det efterfølgende ikke realiseres, men det viser sig, at efterspørgslen på lige præcis det areal er f.eks. kontorerhverv. Med andre ord er der her ikke et match mellem efterspørgslen i markedet og arealanvendelsen, siger Martin Elmegaard Mortensen.

Hvordan identificeres den rigtige arealanvendelse?

Realise er leveringsdygtig i professionelle, uvildige og retvisende absorberingsanalyser af efterspørgslen efter m2 til boliger og erhverv og typen af boliger og erhverv.

Med afsæt i forudsætninger baseret på den historiske udvikling samt de forhold der påvirker efterspørgslen efter grundarealer til boliger og erhverv kan Realise skabe et kvalificeret grundlag for hvor mange m2 der kan forventes at blive behov for de kommende år til:

  • boliger
  • kontorerhverv
  • produktionserhverv
  • detailhandel
  • restaurationer, caféer m.v
  • sociale institutioner (skoler, børnehaver m.v.)

Realise tilbyder udover absorberingsanalyser:

  • at foretage beregninger af de samfundsøkonomiske effekter på antal nye arbejdspladser, antal nye borger og disses påvirkning af de kommunale skatteindtægter af arealudviklingsprojekter.

For nærmere information

For nærmere information om Realises ydelser kontakt:

Martin Elmegaard Mortensen på 22565661 eller e-mail: [email protected]

Vi skaber grundlaget for fremtidens investeringer

På trods af COVID19 situationen arbejder Realise videre at skabe grundlaget for fremtidens investeringer i by- og arealudvikling, infrastruktur/mobilitet og turisme og oplevelsesøkonomi. Investeringer bliver helt afgørende i genrejsningen af dansk økonomi, siger Partner Brian Gardner Mogensen.

Forbrug og investeringer afgørende for dansk økonomi

Der er to forhold, der spiller afgørende ind på, hvordan vores økonomi vil udvikle sig efter COVID19 og nedlukningen af Danmark og store dele af verden. Det ene forhold er, hvordan vi som forbrugere vælger at agere? Vil vi bruge penge som før COVID19 eller vil vi holde igen? Det andet forhold er hvordan investorerne vil agere? Vil der blive investeret som før COVID19 eller vil foden blive placeret på bremsen? Dette gælder uanset der er tale om private eller institutionelle investorer (kapitalfonde, pensionskasser m.v.). For så vidt gælder de offentlige investeringer, må vi forvente, at der bliver trykket på speederen ud fra et politisk ønske om at hjælpe dansk økonomi på vej.

Når det er sagt afhænger udviklingen i dansk økonomi efter COVID19 i særdeleshed også af den globale økonomis udvikling. Ikke mindst i de lande vi eksporterer til som Tyskland, Sverige, Storbritannien, Norge og USA. Hvis disse lande ikke køber vores varer, så bliver det vanskeligt, siger Brian Gardner Mogensen

Behov for kickstart og stimulering til øget forbrug og investeringer

Der er ikke tvivl om, at vi står i en af de alvorligste situationer i dansk økonomi, somvi har oplevet. Og der bliver med sikkerhed behov for en genopretningsplan med det formål at stimulere til øget forbrug og øget investeringer, hvis økonomien skal på omgangshøjde og de tabte arbejdspladser skal vindes tilbage, siger Brian Gardner Mogensen.

En kickstart kan bestå i skatte- og afgiftslettelser der giver forbrugerne flere penge til forbrug og igangsætning af offentlige investeringer i anlægs- og byggeprojekter.

Psykologien vil med stor sandsynlighed afstedkomme en forsigtighed med forbrug hos os som almindelige forbrugere og med investeringer hos de private/institutionelle investorer. Det er denne forventede forsigtighed, der skal stimuleres, siger Brian Gardner Mogensen

Vi kan kun håbe det bedste og frygte det værste

I Realise er vi meget følsomme, da vi jo arbejder med at skabe det professionelle og uvildige grundlag for investeringer. Ikke mindst i sektorerne by- og arealudvikling og turisme og oplevelsesøkonomi, hvor en stor del af udviklingen er drevet af private og institutionelle investeringer.

Nå vi forhåbentlig snart er på den anden side af COVID19 bliver investeringer helt afgørende for, at vi igen kan se et BNP i opadgående retning. Forudsætningen for investeringer, er at der ligger en god businesscase til grund.

Rentabiliteten er som altid helt afgørende for investeringslysten. Men i en tid hvor vi har været igennem COVID19 og Danmark har været lukket ned, vil der være store usikkerheder hos investorerne. Med andre ord må vi imødese en tid, hvor der – alt andet lige – vil blive arbejdet mere intenst med grundlaget for investeringer. Den sikkerhed som vi normalt ligger til grund vil med stor sandsynlighed blive stresstestet og udsat for flere risikoberegninger.

Vi ser ind i en fremtid, hvor vi kun kan håbe det bedste og frygte de værste slutter Brian Gardner Mogensen.


Vi er valgt til at beskytte Dragørs kyst

Realise er med i et rådgiverteam bestående af
Schønherr A/S, Orbicon/WSP, NATOUR Climate, Research, Development & Design og Almenr ApS, som skal komme med et bud på udvikling af Dragør Kommune som en klimarobust Kystkommune. Realise er konsulent i teamet med ansvar for den økonomiske plan.

Dragør Kommune som klimarobust kystkommune

Risikoen for oversvømmelse stiger i de kommende år i takt med de forventede klimaforandringer. Dragør Kommune ligger lavt i landskabet og er en del af de ti områder, som staten og EU har udpeget som sårbare over for havvandstigninger og stormflod. Med støtte fra Realdania og Miljø- og Fødevareministeret har Dragør Kommune besluttet at igangsætte arbejdet med en – på den ene side – konkretiseret og – på den anden side – strategisk udviklingsplan for “Den robuste kystkommune”. Målet er at kunne tilpasse kystbeskyttelsen af Dragør til fremtidens klima.

Parallelkonkurrence

Der er tale om en parallelkonkurrence udskrevet af Dragør Kommune og Realdania der løber frem til august 2020. Tre rådgiver hold er valgt til at deltage i parallelkonkurrencen:

  • Arkitema K/S og COWI A/S
  • GHB Landskabsarkitekter A/S med Hele Landet ApS, CORNELIUS VÖGE ApS og Tyréns A/S
  • Schønherr A/S med Orbicon/WSP, NATOUR Climate, Research, Development & Design og Almenr ApS

Mere information

For mere information om parallelkonkurrencen se her:

https://realdania.dk/nyheder/2020/02/dragoer-havvand-210220

https://www.dragoer.dk/vores-kommune/en-kommune-i-udvikling/diger-i-dragoer-den-klimarobuste-kystkommune/