LOADER
Menu
Nyheder
68 Opslag

Fremtidens strategier til fremtidens destinationer

I samarbejde med Kvistgaard+Hird, By+Land, Firstmove og Senti har Realise udviklet et nyt fleksibelt rådgivningsprodukt målrettet strategiudviklingen i de nye turistdestinationer.

Udvikling og forandring

De nye destinationer er en fantastisk lejlighed til at tænke nyt. Alle må udvikle og forandre sig. Det gælder selvfølgelig også for os som rådgivere.
Kvistgaard+HIRD, By+Land, Firstmove og Senti er gået helt nye veje for at hjælpe med at udvikle skarpe strategier, der matcher de nye destinationers behov.

I en tid, hvor det gamle ikke er godt nok, hvor det nye hele tiden banker på døren, hvor gæsterne bliver mere krævende, hvor nye samarbejder ser dagens lys, og hvor det skarpe ikke kun består i at levere
strategier og løsninger. Det består også i at levere på nye og engagerende måder, der sikrer både forankring og fremdrift.

Med det afsæt har vi i teamet designet en helt ny type strategiproces. Den er tværfaglig, og den stiller krav til deltagerne – til destinationerne. For vi ønsker at udfordre de nye destinationer. Gør vi ikke det, bliver strategierne
ikke skarpe nok.

Strategiprocessens elementer og ydelser

Vores nye strategiproces er bygget op omkring fire elementer, som sikrer, at vi sammen når fra tanke til handling:

  • Perspektivet
  • Udfordringen
  • Løsningen
  • Beslutningen

Vi hjælper med:

  • Strategi – hele processen fra start til slut
  • Delstrategi – kun med fokus på et bestemt element i strategien
  • Strategitjek – fokus på en eksisterende strategi, der skal udfordres eller en ny strategi, der skal sikres gennemslagskraft

Hvem er vi?

Vi er et stærkt tværfagligt team med stor erfaring inden for bl.a. udvikling af strategier og planer for kommuner og destinationer, turismepolitikker, kommunikation, digitalisering, økonomiske analyser og forbrugerforståelse.

Teamet har erfaring og ekspertise på mange niveauer, og vi kender din virkelighed. Vi ved, hvad der skal til for at nå frem til fremtidens strategier for dig og din organisation. Vi bringer vores viden og erfaring i spil i alle dele af strategiprocessen – nok mest der, hvor du helst vil undgå det!

For nærmere information

For nærmere information eller få tilsendt uddybende materiale kontakt Partner Brian Gardner Mogensen på mobil: 60522561 eller e-mail: [email protected]


Frederiksborg Slots samfundsøkonomiske betydning

Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot spiller en markant samfundsøkonomisk rolle i Hillerød. Slottet tiltrækker mange internationale og nationale besøgende som bruger penge i Hillerød. Det skabe arbejdspladser, bosætning og kommunale skatteindtægter. Det viser en modelberegning som Realise har gennemført for DNM Frederiksborg.

Frederiksborg Slot placerer Hillerød by på landkortet og giver byen en unik identitet. En identitet der samtidig er forbundet en væsentlig forretning for lokalområdet, da slottet og aktiviteterne på nationalmuseet tiltrækker besøgende og skaber arbejdspladser.

Realise ApS har foretaget en uvildig modelberegning af hvilke samfundsøkonomiske effekter museet har og hvad det vil betyde, hvis aktiviteterne på museet reduceres som følge af manglende busparkering i Hillerød bymidte.

Samfundsøkonomisk betydning

Det Nationalhistorisme Museum Frederiksborg Slot havde i 2018 et samlet besøgstal på 295.000 personer. Af de 295.000 besøgende er fordelingen 162.000 udenlandske gæster og 133.000 danske gæster.

Frederiksborg Slot beskæftiger 75 årsværk på slottet og skaber 72 årsværk med afsæt i det forbrug som slotsturisterne har i Hillerød i tilknytning til byens restauranter, transportvirksomheder og detailhandel. Hertil skal lægges 97 årsværk hos underleverandører og følge af den samlede beskæftigelses forbrug i Hillerød.

Samlet set skaber Frederiksborg Slot 245 arbejdspladser i Hillerød Kommune og bidrager med 25. mio. kr. til kommunekassen i Hillerød Kommune pr. år.

Modelberegningen kan læses på Hillerød Kommunes hjemmeside:
https://lnkd.in/gRZeyY2

Vil du vide mere?

For nærmere information om attraktioners samfundsøkonomiske betydning så kontakt partner Brian Gardner Mogensen på mobil 60522561 eller e-mail: [email protected]


Gevinster ved byudvikling

Hvor mange nye borgere? Hvor mange nye arbejdspladser? Hvor mange nye kommunale skatteindtægter? Disse spørgsmål kan være vigtige at få svar på, når kommunalpolitikerne træffer beslutning om, at byfortætte, byudvikle eller transformere udslidte erhvervsarealer til nye bydele med boliger, detailhandel og kontorerhverv. Realise leverer retvisende effektberegninger af gevinster ved byudvikling.

Byudvikling som økonomisk motor

Kommunal planlægning for byudvikling kan være afgørende for, om kommunen lykkedes med at skabe vækst da byerne i høj grad kan være den motor, der skubber på en positiv økonomisk udvikling.

De fleste er enige i, at den fremtidige udvikling forventes at ske primært i byerne, hvilket stiller store krav til kommunernes planlægning for områder, der vedrører byudvikling. Det gælder både for byfortætning og bytransformation, når kommunerne planlægger for nye m2 til boliger og erhverv.

Byerne i forandring

Uanset der er tale om byer i økonomisk vækst eller byer i økonomisk tilbagegang er byerne under konstant forandring.  I vækstområder handler det om at tilvejebringe nye m2 til nye nye boliger, erhverv, offentlige institutioner m.v. i nye områder, hvor efterspørgslen er til stede. I områder med økonomisk tilbagegang er der i højere grad tale om behov for omdannelse af nedslidte eller udtjente områder, hvor formålet er, at skabe ny udvikling.

Gevinster er en vigtig del af beslutningsgrundlaget

Partner i Realise Brian Gardner Mogensen siger om gevinster af byudviklingsprojekter:

Hvis jeg var kommunalbestyrelsesmedlem, ville jeg som en del af et beslutningsgrundlag for et byudviklingsprojekt efterspørge svaret på, hvad vi som kommune får ud af at beslutte os for et byudviklingsprojekt i form af nye borgere, nye arbejdspladser og nye skatteindtægter. Det ville jeg gøre for at kunne sammenholde omfanget af kommunale omkostninger med omfanget af gevinster af et byudviklingsprojekt. Gevinsterne skal gerne overstige de kommunale omkostninger i form af omkostninger til f.eks. infrastruktur, byrum, parkering m.v. Med andre ord svaret på hvorfor byudviklingsprojektet er et godt projekt for kommunen.

Samtidig finder jeg det vigtigt, at man som folkevalgt kommunalbestyrelsesmedlem får mulighed for at prioritere mellem forskellige muligheder for kommunale investeringsprojekter både hvad angår omkostninger og gevinster. Det forudsætter, at man som folkevalgt ved både hvad omkostningerne og gevinsterne ved de forskellige investeringsmuligheder er.

Vil du vide mere?

Realise er eksperter i tilvejebringelse af et retvisende økonomisk beslutningsgrundlag med fokus på både omkostninger og gevinster ved byudviklingsprojekter.

For nærmere information kontakt Brian Gardner Mogensen på mobil: 60522561 eller e-mail: [email protected]