LOADER
Menu
Nyheder
87 Opslag

Udviklingsplan for Destination Sydfalster

Byrådet i Guldborgsund Kommune har vedtaget udviklingsplanen for Destination Sydfalster omfattende bl.a. Marielyst og Gedser. Udviklingsplanen er udarbejdet af LYTT Architecture i samarbejde med Johanne Bugge og Realise Danmark.

Realise har bidraget til udviklingsplanen med investeringsanalyse samt udpegning af konkrete steder på Sydfalster, hvor investeringer i ny overnatningskapacitet og oplevelsesprodukter kan realiseres.

Udviklingsplanen kan læses her: https://www.guldborgsund.dk/media/ntob5wug/destination-sydfalster-strategisk-fysisk-udviklingsplan.pdf

Udviklingsplanen er godkendt af Guldborgsund Kommunes byråd i september 2022.

Kommercielle investeringer kan være en del af fremtidens finansiering af fremtidens kystbeskyttelse

Af Brian Gardner Mogensen, CEO/partner i Realise ApS

Kystbeskyttelse bliver i stigende grad nødvendigt i fremtidens Danmark. Kystdirektoratets data (2020) tegner et klart billede af, hvilke udsatte områder i Danmark der vil blive berørt, og hvor mange mennesker der vil blive berørt af fremtidens stormflod. Vi har netop med stormen Malik fået et indblik i, hvad konsekvenserne kan være ved manglende kystbeskyttelse i udsatte områder.

Kystbyer i udsatte områder der ikke beskytter sig vil med fremtidens vandstandsstigninger som følge af klimaforandringerne opleve flere oversvømmelser. Der er i den grad brug for at gennemtænke, hvordan den fremtidige kystbeskyttelse kan anvendes til at skabe merværdier for lokalsamfundet. Og som ikke mindst kan finansieres.

Finansiering af kystbeskyttelse i dagens situation

Kystsikring finansieres i dag af grundejerne ud fra princippet om, at dem der opnår beskyttelse og dermed sparede skadesomkostninger, også er dem der betaler for kystsikringen. Det er et sundt princip. Men det fører som oftest til den billigste kystsikring i form af f.eks. et traditionelt dige eller stensætning langs kysten. For hvem ønsker at betale mere end højst nødvendigt?

Kommunerne har mulighed for at bidrage til kystsikringen i større eller mindre grad, hvis det skønnes, at kystbeskyttelsen er til gavn for fællesskabet (læs kommunens borgere). Den kommunale finansiering af kystbeskyttelsesprojekter er i dag meget begrænset og finder typisk sted, hvis der f.eks. er noget kommunal infrastruktur, byrum, p-anlæg eller lignende, der skal beskyttes mod oversvømmelse.

Samfundsøkonomien som afgørende gatekeeper

Som i alle andre investeringer hvor skatteborgernes penge er involveret, bør det være samfundsøkonomisk rentabelt at investere i kystbeskyttelse. Det skal kunne betale sig at beskytte sig mod oversvømmelser som følge af stormflod og højvande. Med andre ord skal gevinsterne ved kystbeskyttelse altid være større end omkostningerne.

Afgørende for det samfundsøkonomiske regnestykke er hvor ofte det pågældende område forventes at blive oversvømmet kombineret med værdien af de sparede skadesomkostninger i det oversvømmede område samt ikke mindst prisen på kystbeskyttelsen. Regnestykket skal udvise en positiv nettonutidsværdi, når den samlede værdi af gevinster og omkostninger gøres op.

Samfundsøkonomien bliver dermed en såkaldt gatekeeper for om der bør arbejdes videre med et kystbeskyttelsesprojekt, der involverer skatteborgernes penge, hvilket alt andet lige må betragtes som en i økonomisk forstand tryghedsskabende foranstaltning. Alt andet giver heller ikke mening.

Multifunktionelle kystanlæg kan bringe kommerciel finansiering i spil

Svaret på fremtidens kystbeskyttelse er ”multifunktionelle kystanlæg”, der på en og samme tid skaber den nødvendige kystbeskyttelse og samtidig skabe konkrete merværdier. Merværdier kan f.eks. være at eksisterende eller nye arealer som led i kystbeskyttelsen udvikles til nye f.eks. bolig- og erhvervsområder i byer og ferielejligheder, badehoteller, lystbådehavne, oplevelsesprodukter m.v. i feriebyer. Dette kombineret med rekreative områder, vandsport, kultur m.v. 

Konkret vil det betyde at kommercielle investorer som ejendomsinvestorer, ferieparkinvestorer, hotelinvestorer og investorer i oplevelsesøkonomiske produkter vil finde det interessant, at bidrage til finansieringen af fremtidens kystbeskyttelse. Dette kræver som forudsætning, at der kan skabes nogle værdifulde kystbeskyttelsesprojekter der integrere kystbeskyttelsen med bolig og erhvervsprojekter, der skaber et økonomisk afkast.

Ikke alle oversvømmelsesudsatte område er i spil til multifunktionelle kystanlæg. De ”rigtige steder” har den nødvendige attraktivitet i form af, at der kan tilvejebringes et markedsunderlag og et afkast til investeringsprojekterne og dermed en finansiering fra både lodsejere, kommune og de kommercielle investorer. Dette baseret på konkrete finansieringsmodeller der modsvarer dels de sparede skadesomkostninger og dels den merværdi de enkelte interessenter opnår.

Den nuværende finansieringsmodel hvor det kun er de berørte lodsejere og eventuelt den pågældende kommune der finansierer kystbeskyttelsen, bliver til en finansieringsmodel der suppleres med kommercielle investorer. Kystbeskyttelsen vil dermed gå fra de nødtørftige diger og stensætninger, der desværre præger kystbeskyttelsen i Danmark og som ingen kommercielle investorer vil kaste penge efter på grund af et ikke eksisterende afkast, til helt andre værdifulde kystbeskyttelsesprojekter, der på en og samme tid beskytter mod skader og skaber merværdier hvor udvikling af boliger, ferielejligheder, hoteller, lystbådehavne, rekreative områder m.v. bliver et centralt omdrejningspunkt. 

Er det nødvendigt med kystbeskyttelse?

Nogen vil med rette spørge, om det er nødvendigt at beskytte sig, da den globale klimaindsats vil reducere CO2 udledningen, og dermed reducere de temperaturstigninger der får isen ved polerne til at smelte og skabe højvande og stormfloder. Hertil er svaret, at FN anslår, at hvis hvert enkelt land præsterede de lovede CO2-nedskæringer i fuld udstrækning, ville verdens CO2-udledninger stadig kun blive skåret med en hundrededel af det, der er nødvendigt for at holde temperaturstigningen under 2°C (FN’s klimapanel 2016). Det sætter det hele i perspektiv og kalder på realitetssans.

Vi er nødt til at skabe løsninger, der kan imødegå de skader, som klimaforandringerne i form af stormfloder, højvande, skybrud samt højtstående grundvand vil afstedkomme. 

Merværdier afgørende for kommerciel finansiering

Vi er samtidig nødt til at skabe løsninger, der skaber merværdier. Merværdier som både gør det interessant for kommuner at bidrage og som ikke mindst gør det interessant for kommercielle og institutionelle investorer at investere i fremtidens kystbeskyttelsesprojekter.  

Hans Christian Stigaard i spidsen for operationel optimering i transportsektoren

Chefrådgiver Hans Christian Stigaard tilbyder sammen med konsulenterne i Realise rådgivning og sparring i tilknytning til operationel optimering af drift, bemanding og økonomi indenfor følgende transportområder:

Lufthavne og luftfartselskaber

 • Drift og udbygning af lufthavne, samt sikring af, at diverse safety- og sikkerhedsmæssige bestemmelser, givet af ICAO, EASA eller lokale myndigheder, overholdes.
 • Optimering af drift hos luftfartsselskaber, behovsanalyse af nødvendigt antal crew og øvrig bemanding, samt sikring af diverse EASA-bestemmelser omkring flyvetid overholdes.

Havne

 • Driftsøkonomi, miljøforhold, bemanding m.v.
 • Vurdering af nye forretningsmuligheder
 • Cost-benefit-analyser
 • Finansiering

Energiforbrug i transportsektoren

 • CO2 beregninger med TEMA 2000 (Trafikministeriets beregningsværktøj til energiforbrug og emissioner for transporter i Danmark) på lastbiler, tog, fly og skib.
 • Økonomiske konsekvenser af implementering af overgang til nye energiformer herunder drivmidler for lastbiler, tog, fly og skib.

Erfaringer

Hans Christian har både på ledelsesplan og som konsulent arbejdet indenfor en følgende områder i en række forskellige virksomheder, heraf kan nævnes:

 • Intercept controller i Flyvevåbnet
 • Chef for Flight Ops og crew management Maersk Air
 • Driftschef 3×34 Transport
 • Driftsdirektør Københavns Lufthavn
 • Konsulent for Banedanmark
 • Driftschef for Arriva driftsområde Ballerup
 • Udvikling af en offentlig myndighed i Albanien
 • Udarbejdelse af masterplaner for en række lufthavne
 • Markedsundersøgelser

For nærmere information

Et første møde er altid gratis, hvor vi sammen kan komme nærmere hvilke opgaver der skal løses, hvorefter vi vil give et tilbud på løsningen af opgaven.

For nærmere information kontakt Hans Christian Stigaard på mobil nr.: 23377316 eller e-mail: [email protected]