LOADER
Menu
Samfundsøkonomi

Overfladenært grundvand: En samfundsøkonomisk analyse

KL og DANVA udfører over sommeren 2020 en samfundsøkonomisk analyse af tab og gevinster, ved kollektive løsninger på de problemer der kommer som følge af overfladenært grundvand.

Stigende grundvand

Stigende grundvand er et problem for mange husejere og det vil vokse med mere nedbør. Når grundvandet kommer helt op i overfladen, forandrer det vores landskab, terræn samt levevilkår og det kan i sidste ende medføre store tab. Den enkelte lodsejer skal sikre sin grund og værdier, men erfaringen viser, at det i praksis kan være umuligt for den enkelte grundejer. I nogle tilfælde heller ikke økonomisk og samfundsmæssigt fornuftigt.

Lovhjemmel

Efter gældende regler har vandselskaber og kommuner ikke hjemmel til at varetage opgaven og kan derfor ikke overtage ansvaret for at løse problemerne. Derfor er der et stort behov for at lovgivningen indrettes, så problemerne med overfladenært grundvand kan løses på en hensigtsmæssig måde for borgerne/grundejerne, kommunerne og vandselskaberne.

Projektpartnere

KL og DANVA sammen med HOFOR, Vandcenter Syd, Herning Vand, Aarhus Vand og 4 kommuner, udarbejder nu en samfundsøkonomisk analyse som skal belyse tab og gevinster ved etablering af løsninger til håndtering af højtstående grundvand. De fire vandselskaber designer tekniske løsninger og laver beregninger på anlægs- og driftsudgifter for fire områder, hvor problemerne er åbenlyse.

Kouno og Realise

Kouno og Realise bidrager til arbejdet: For det første skaber vi en systematik for dataindsamling fra de tekniske løsninger og økonomien forbundet med dem. For det andet opgør vi de samfundsøkonomiske gevinster, når hyppighed og omfang af skader  begrænses – selv i en tid med stigende grundvand og mere nedbør. Projektet er vigtigt, fordi det kan belyse om, og i hvilket omfang, de fælles/kollektive løsninger kan give en samfundsmæssig gevinst. Vi ser frem til samarbejdet.

Vi skaber grundlaget for fremtidens investeringer

På trods af COVID19 situationen arbejder Realise videre at skabe grundlaget for fremtidens investeringer i by- og arealudvikling, infrastruktur/mobilitet og turisme og oplevelsesøkonomi. Investeringer bliver helt afgørende i genrejsningen af dansk økonomi, siger Partner Brian Gardner Mogensen.

Forbrug og investeringer afgørende for dansk økonomi

Der er to forhold, der spiller afgørende ind på, hvordan vores økonomi vil udvikle sig efter COVID19 og nedlukningen af Danmark og store dele af verden. Det ene forhold er, hvordan vi som forbrugere vælger at agere? Vil vi bruge penge som før COVID19 eller vil vi holde igen? Det andet forhold er hvordan investorerne vil agere? Vil der blive investeret som før COVID19 eller vil foden blive placeret på bremsen? Dette gælder uanset der er tale om private eller institutionelle investorer (kapitalfonde, pensionskasser m.v.). For så vidt gælder de offentlige investeringer, må vi forvente, at der bliver trykket på speederen ud fra et politisk ønske om at hjælpe dansk økonomi på vej.

Når det er sagt afhænger udviklingen i dansk økonomi efter COVID19 i særdeleshed også af den globale økonomis udvikling. Ikke mindst i de lande vi eksporterer til som Tyskland, Sverige, Storbritannien, Norge og USA. Hvis disse lande ikke køber vores varer, så bliver det vanskeligt, siger Brian Gardner Mogensen

Behov for kickstart og stimulering til øget forbrug og investeringer

Der er ikke tvivl om, at vi står i en af de alvorligste situationer i dansk økonomi, somvi har oplevet. Og der bliver med sikkerhed behov for en genopretningsplan med det formål at stimulere til øget forbrug og øget investeringer, hvis økonomien skal på omgangshøjde og de tabte arbejdspladser skal vindes tilbage, siger Brian Gardner Mogensen.

En kickstart kan bestå i skatte- og afgiftslettelser der giver forbrugerne flere penge til forbrug og igangsætning af offentlige investeringer i anlægs- og byggeprojekter.

Psykologien vil med stor sandsynlighed afstedkomme en forsigtighed med forbrug hos os som almindelige forbrugere og med investeringer hos de private/institutionelle investorer. Det er denne forventede forsigtighed, der skal stimuleres, siger Brian Gardner Mogensen

Vi kan kun håbe det bedste og frygte det værste

I Realise er vi meget følsomme, da vi jo arbejder med at skabe det professionelle og uvildige grundlag for investeringer. Ikke mindst i sektorerne by- og arealudvikling og turisme og oplevelsesøkonomi, hvor en stor del af udviklingen er drevet af private og institutionelle investeringer.

Nå vi forhåbentlig snart er på den anden side af COVID19 bliver investeringer helt afgørende for, at vi igen kan se et BNP i opadgående retning. Forudsætningen for investeringer, er at der ligger en god businesscase til grund.

Rentabiliteten er som altid helt afgørende for investeringslysten. Men i en tid hvor vi har været igennem COVID19 og Danmark har været lukket ned, vil der være store usikkerheder hos investorerne. Med andre ord må vi imødese en tid, hvor der – alt andet lige – vil blive arbejdet mere intenst med grundlaget for investeringer. Den sikkerhed som vi normalt ligger til grund vil med stor sandsynlighed blive stresstestet og udsat for flere risikoberegninger.

Vi ser ind i en fremtid, hvor vi kun kan håbe det bedste og frygte de værste slutter Brian Gardner Mogensen.


Frederiksborg Slots samfundsøkonomiske betydning

Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot spiller en markant samfundsøkonomisk rolle i Hillerød. Slottet tiltrækker mange internationale og nationale besøgende som bruger penge i Hillerød. Det skabe arbejdspladser, bosætning og kommunale skatteindtægter. Det viser en modelberegning som Realise har gennemført for DNM Frederiksborg.

Frederiksborg Slot placerer Hillerød by på landkortet og giver byen en unik identitet. En identitet der samtidig er forbundet en væsentlig forretning for lokalområdet, da slottet og aktiviteterne på nationalmuseet tiltrækker besøgende og skaber arbejdspladser.

Realise ApS har foretaget en uvildig modelberegning af hvilke samfundsøkonomiske effekter museet har og hvad det vil betyde, hvis aktiviteterne på museet reduceres som følge af manglende busparkering i Hillerød bymidte.

Samfundsøkonomisk betydning

Det Nationalhistorisme Museum Frederiksborg Slot havde i 2018 et samlet besøgstal på 295.000 personer. Af de 295.000 besøgende er fordelingen 162.000 udenlandske gæster og 133.000 danske gæster.

Frederiksborg Slot beskæftiger 75 årsværk på slottet og skaber 72 årsværk med afsæt i det forbrug som slotsturisterne har i Hillerød i tilknytning til byens restauranter, transportvirksomheder og detailhandel. Hertil skal lægges 97 årsværk hos underleverandører og følge af den samlede beskæftigelses forbrug i Hillerød.

Samlet set skaber Frederiksborg Slot 245 arbejdspladser i Hillerød Kommune og bidrager med 25. mio. kr. til kommunekassen i Hillerød Kommune pr. år.

Modelberegningen kan læses på Hillerød Kommunes hjemmeside:
https://lnkd.in/gRZeyY2

Vil du vide mere?

For nærmere information om attraktioners samfundsøkonomiske betydning så kontakt partner Brian Gardner Mogensen på mobil 60522561 eller e-mail: [email protected]